Säännöt

Status: yhdistyksen vuoden 2022 syyskokous on nämä säännöt hyväksynyt. Muutos on hyväksytty maaliskuussa 2023 Tivian hallituksen toimesta. Muutos on hyväksytty 6.4.2023 myös PRH:n toimesta ja rekisteröity yhdistysrekisteriin. Sääntömuutos on siis voimassa 6.4.2023 alkaen.

TIVIA Satakunta ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on TIVIA Satakunta ry ja sen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Satakunta.

Yhdistys on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry (jäljempänä ”TIVIA”) alueellinen jäsenyhdistys.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuoto

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia informaatioteknologian kanssa työskentelevien, tekniikasta kiinnostuneiden yksityisten henkilöiden tai oikeuskelpoisten yhteisöjen yhdyssiteenä Satakunnan alueella, osaamistasosta riippumatta. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää ja kehittää lähiympäristön kansalaistoimintaa tarjoamalla erilaisen ympäristön, jossa kokoontua ja tehdä projekteja tai kokeiluja. Projektien ja kokeilujen ensisijainen tarkoitus on  oppiminen tekemisen kautta. 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole myydä palveluja eikä toiminnallaan tuottaa siihen osallisille taloudellista voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistyksen tarkoituksena ei myöskään ole toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää projekteja, hacklabeja, kokouksia, kerho-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä tai harjoittaa tiedotus-, virkistys- ja julkaisutoimintaa ja muuta samanlaista yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa osana valtakunnallisesti toimivaa TIVIA-yhteisöä. Toiminnan toteutuksessa voidaan käyttää osittain, täysin tai olla kokonaan käyttämättä tietoteknisiä apuvälineitä

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä olla osana muita yhdistyksen tarkoitusta tukevia yhteisöjä. 

Yhdistys seuraa aktiivisesti teknisiä kehityssuuntia, toimii aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana ja tarjoaa jäsenilleen yhteisölliset toiminnan puitteet sekä mahdollisuuden ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen osana valtakunnallisesti toimivaa TIVIA-yhteisöä.

Lisäksi yhdistys harjoittaa viestintää sekä tiedotus- ja julkaisutoimintaa, sekä voi antaa lausuntoja ja myöntää tunnustuksia. 

3 §

Jäsenyys

Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksessä voi olla yhteisöjäseniä, henkilöjäseniä ja kunniajäseniä. Yhteisöjäsen voi olla oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö. Henkilöjäsen voi olla

a) yksi kunkin yhteisöjäsenen nimeämä henkilö

b) henkilö, joka työskentelee informaatioteknologian, projektin, kokeilun, hacklabin parissa tai on joistakin edellä mainituista osoittanut kiinnostustaan sekä

c) henkilö, joka opiskelee päätoimisesti ja on osoittanut kiinnostustaan informaatioteknologiaan (opiskelijajäsen).

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan valita vähintään kolme vuotta yhdistyksen puheenjohtajana toiminut tai muulla tavoin erittäin ansioitunut jäsen. Kunniajäseneksi voidaan valita vähintään kolme vuotta yhdistyksen hallituksen jäsenenä toiminut tai muulla tavoin erittäin ansioitunut jäsen. Kunniajäseneksi voidaan myös valita vähintään kymmenen vuotta yhdistyksessä aktiivisesti mukana ollut jäsen. Kunniajäsenillä on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Heillä ei ole muita oikeuksia tai velvollisuuksia.

Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen erikseen kullekin jäsenryhmälle määräämä jäsenmaksu huomioon ottaen TIVIAn liittokokouksen yhdistykselle määräämä jäsenmaksu. Edellä a-kohdassa tarkoitetun henkilöjäsenen jäsenmaksu sisältyy kuitenkin sen yhteisöjäsenen jäsenmaksuun, jonka palveluksessa hän on.

Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä tai laissa mainittuja yhdistysjäsenyyden ehtoja kuten jäsenmaksun maksamista. 

4 §

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3-8 muuta jäsentä. Jäsenistä vähintään puolet pitää olla pykälän 3 kohtien a tai b mukaisia henkilöitä. Hallituksen puheenjohtajana saa sama henkilö toimia useampana toimikautena peräkkäin. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja muut mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä osallistuu asian käsittelemiseen. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä tai joku heistä hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa. Juoksevien asioiden hoitoa varten voi hallitus valita yhden tai useamman toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen kulloinkin erikseen määrättävällä tavalla.

6 §

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi yhdistyksen kokousta, syys- ja kevätkokouksen. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle hallituksen toimesta vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetettävällä sähköisellä ilmoituksella.

Yhdistys on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista äänioikeutetuista sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Mainittu kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun vaatimus on yhdistyksen hallitukselle toimitettu. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammikuun 15. päivän ja syyskokousta edeltävän hetken välisenä aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta

4) käsitellään muut asiat, jotka on saatettu kevätkokouksen käsiteltäviksi, väh. 2 viikkoa ennen kokousta

Yhdistyksen syyskokous pidetään kevätkokouksen jälkeisen hetken ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

2) vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus

3) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sääntöjen edellyttämällä tavalla

4) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

5) valitaan yhdistyksen edustajat TIVIAn kokouksiin

6) käsitellään muut asiat, jotka on saatettu syyskokouksen käsiteltäviksi, väh. 2 viikkoa ennen kokousta

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua yhdistyksen kokouksen tai hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa käyttää 3. pykälän a-kohdassa tarkoitettu jäsen tai yhteisöjäsenen siihen laillisesti valtuuttama edustaja. Sääntöjen 3. pykälän a-kohdassa tarkoitetulla jäsenellä ei ole äänivaltaa henkilöjäsenenä. Äänioikeutta ei ole myöskään kunniapuheenjohtajalla tai kunniajäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 §

Tilikausi ja tilintarkistus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus sekä muut tarpeelliset tiliä ja hallintoa koskevat asiakirjat on toukokuun 15.päivään mennessä annettava yhdistyksen toiminnantarkastajille hallinnon ja tilien tarkastamista varten. 

Toiminnantarkastajien tulee ennen kevätkokousta antaa hallitukselle yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastamisesta.

8 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Jos päätös koskee yhdistyksen sääntöjen muuttamista, vaaditaan päätöksen hyväksymiseksi vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntöjen muutos on alistettava TIVIAn hallituksen hyväksyttäväksi.

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan viisi kuudesosaa (5/6) äänestyksessä annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä. Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat TIVIAlle.