Säännöt (vanhat säännöt, ennen 6.4.2023)

Nimi ja kotipaikka

1 §
Yhdistyksen nimi on Satakunnan Tietojenkäsittely -yhdistys ry ja sen kotipaikka on Porin kaupunki.

Tarkoitus ja toimintamuodot

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tietotekniikan parissa työskentelevien tai siitä kiinnostuneiden yksityisten henkilöiden ja oikeuskelpoisten yhteisöjen yhdyssiteenä Satakunnan alueella ja tukea näiden yhteisiä pyrkimyksiä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole myöskään toimia jäsentensä etuja ajavana ammattiyhdistyksenä.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, tutustumiskäyntejä ja muuta samanlaista yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa sekä osallistuu tutkimus- ja standardisointityöhön.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 §
Yhdistyksessä voi olla yhteisö, henkilö- ja opiskelijajäseniä. Henkilö- ja opiskelijajäsenet voivat olla joko Tietotekniikan liitto ry:hyn kuuluvia perusjäseniä tai liittoon kuulumattomia yhdistysjäseniä. Perusjäsenet voivat kuulua yhdistykseen joko varsinaisina tai liitännäisjäseninä. Johtokunta voi hyväksyä:

Yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön tai rekisteröidyn säätiön
Perus- tai yhdistysjäseneksi henkilön, joka on perehtynyt tietotekniikkaan, käyttää sitä työssään tai harrastuksessaan tai on siitä kiinnostunut
Liitännäisjäseneksi henkilön, joka opiskelee päätoimisesti laitoksessa, jossa annetaan tietotekniikan opetusta ja joka myös osallistuu tähän opetukseen.
Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä johtokunnan päätöksellä, jos jäsen toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaperiaatteita.

5 §
Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

Yhdistyksen kokoukset

6 §
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänivaltaa käyttää yhdistyksen kokouksissa yhteisöjäsenen siihen valtuuttama edustaja.

7 §
Yhdistys kutsutaan koolle jäsenillä johtokunnan toimesta vähintään kahta viikkoa ennen kokousta lähetettävällä ilmoituksella. Yhdistys on kutsuttava koolle, mikäli vähintään 1/10 yhteisöjäsenistä tai 1/10 koko jäsenmäärästä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Mainittu kokous on pidettävä viimeistään seuraavan kalenterikuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on yhdistyksen johtokunnalle toimitettu.

8 §
Yhdistyksen syyskokous pidetään lokakuun 15. ja joulukuun 15. päivien välisenä aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

Johtokunnan esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet
Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja viisi – seitsemän muuta jäsentä
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
Valitaan yhdistyksen edustajat Tietotekniikan liitto ry:n liittokokoukseen
Muut johtokunnan esittämät tai jäsenten ennen lokakuun 1. Päivää johtokunnalle kirjallisesti esittämät asiat

9 §
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmikuun 15. ja huhtikuun 15. päivän välisenä aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

Esitetään johtokunnan toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
Muut johtokunnan esittämät tai jäsenten ennen tammikuun 15. Päivää johtokunnalle kirjallisesti esittämät asiat

10 §
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ratkaisee arpa.

Johtokunta

11 §
Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan syyskokouksessa valittu johtokunta, johon kuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään muuta jäsentä. Jäsenistä saa enintään kaksi olla 4. pykälän c- ja d-kohdassa tarkoitettuja jäseniä.

Johtokunnan jäsen ei ole vaalikelpoinen kolmen perättäisen toimikauden jälkeisenä vuotena.

Kuitenkin edellisessä momentissa tarkoitettu johtokunnan jäsen voidaan valita puheenjohtajaksi, mikäli hän ei ole tässäkin tehtävässä toiminut kolmea perättäistä toimikautta.

12 §
Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta johtokunnan jäsentä osallistuu asian käsittelemiseen. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

13 §
Johtokunnan tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa johtokunta

– Edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia

– Kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä esitettävät asiat.

– Valvoo yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista

– Hoitaa yhdistyksen taloutta

– On oikeutettu palkkaamaan yhdistykselle sihteerin ja muita toimihenkilöitä

– Laatii yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätökset

– Toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät

14 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai johtokunnan valtuuttama hallituksen jäsen kaksi yhdessä tai joku heistä johtokunnan siihen määräämän toimihenkilön kanssa. Juoksevien asioiden hoitoa varten voi johtokunta valita yhden tai useamman toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen kulloinkin erikseen määrättävällä tavalla.

Yhdistyksen tilien hoito

15 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä johtokunnan laatima toimintakertomus sekä muut tarpeelliset tilejä ja hallintoa koskevat asiakirjat on tammikuun kuluessa toimitettava tilintarkastajille hallinnon ja tilien tarkastamista varten.

16 §
Tilintarkastajien tulee helmikuun 15. Päivään mennessä toimittaa johtokunnalle yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastamisesta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

17 §
Jos päätös koskee näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan päätöksen hyväksymiseksi vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntöjen muutos on alistettava Tietotekniikan liitto ry:n hallituksen hyväksyttäväksi.

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan 5/6 äänestyksessä annetuista sekä päätöksen vahvistamista vähintään kuukauden ja enintään kuuden kuukauden kuluessa pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samansuuruisella äänten enemmistöllä.

18 §
Yhdistys voi erota Tietotekniikan liitto ry:n jäsenyydestä, jos vähintään ¾ yhdistyksen kokouksen äänioikeutetuista osanottajista tätä kannattaa.

19 §
Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat yhdistykselle, jonka tarkoitus vastaa purkautuvan yhdistyksen tarkoitusta tai on tätä lähellä.

Muut määräykset

20 §
Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.